Historie školy a její současnost

 Tehdejší zvláštní učňovská škola v Černovicích u Tábora zahajuje svou činnost 1. září 1966 a to s provozem ve dvou třídách. Prvním ředitelem se stává Alois Pravda. Toto školské zařízení pro výuku a výchovu žáků ze speciálních škol je tak prvním svého druhu v celém regionu jižních Čech. Umožňuje profesní přípravu dětí s mentálním postižením na budoucí plnohodnotný život.

Škola zažívá rychlý rozkvět. K prvním oborům Malíř pokojů a Opravář obuvi se po dvou letech přidává další obor - Zedník. V té době zařízení také přebírá v Černovicích sběrnu obuvi. Vedle dosavadních tří velmi dobře vybavených obuvnických dílen dochází koupí sousedního rodinného domku v roce 1969 k vystavění nových dílen pro obuvníky, zedníky a malíře pokojů.  1. září 1971 má škola již 6 tříd se 70 učni.  Do učebních oborů jsou přijímáni žáci z 23 zvláštních škol.

Na začátku roku 1975 je zřízen internát přímo v půdních prostorách školy. Dne 21. 6. 1978 je Zvláštní učňovská škola internátní přejmenována na Zvláštní odborné učiliště. Od září 1978 byl zaveden učební obor Stavební práce se specializací pro malířské a natěračské práce a o dva roky později Kožedělná výroba se zaměřením pro výrobu rukavic a brašnářského zboží a Zpracování dřeva se zaměřením pro dřevařskou prvovýrobu.  V roce 1982 se k nim přidává Šička oděvní konfekce, která je však krátce nato převedena do nově zřizovaného učiliště v Soběslavi a je nahrazena oborem Šití prádla.  

Po dokončení výstavby dívčího internátu se v roce 1982 začíná se stavbou tělocvičny. V roce 1984 následuje další přístavba školy. Jedná se o odborné učebny, dílny a prostory pro zájmovou činnost. Po odchodu do důchodu ředitele školy Aloise Pravdy v roce1988 je jeho nástupcem jmenován Stanislav Klípa.

Rok 1989 přináší nový název školy a to Odborné učiliště.  V roce 1991 zařízení získává právní subjektivitu a stává se organizací metodicky řízenou přímo MŠMT ČR. Novým ředitelem je od roku 1992 Mgr. Jiří Kákona.  Nově je zřízena Speciálně rodinná škola, pro jejíž výuku jsou pronajímány prostory Mateřské školy v Černovicích.

Ve školním roce 1994/95 je otevřen nový obor Obchodní provoz se zaměřením pro přípravu jídel, který následující školní rok nahradily Kuchařské práce. Od téhož data si lze na škole při pobočce 1. kladenské soukromé střední školy (1.KŠPA), s. r. o. doplnit středoškolské vzdělání formou dálkového studia. Škola se podílí i na přípravě a konání DPS a studia Speciální pedagogiky spoluprací s Akademií J. A. Komenského. Současně je při učilišti zřízeno Speciálně pedagogické centrum. Speciální rodinná škola se dne 2. 9. 1996 mění na Praktickou školu se zaměřením pro kuchařské práce a pro stavební práce.  

Na konci roku 1997 jsou zakoupeny nevyužívané nemovitosti ZZN Pelhřimov, které jsou později využívány pro obor Truhlářské práce. V současné době je truhlářská dílna plně vybavena moderním strojním zařízením i potřebným technickým zázemím.

Školní rok 1997/98 s sebou nově přináší obor Čalounické práce. Výuka Brašnářských a sedlářských prací je pro malý zájem k 30. 6. 2002 ukončena.

V roce 2004 došlo k jmenování Ing. Mgr. Karel Matějů novým ředitelem Odborného učiliště a Praktické školy Černovice. Svou činnost zahajují Pečovatelské práce. O rok později je ukončena činnost oboru Pěstební a lesnické práce a Obuvnické práce. Téhož školního roku dobíhá program 3leté Praktické školy a nahrazuje ji 2letá Praktická škola.

Když v dubnu 2005 skončil pronájem kuchyně v objektu Mateřské školy, pracoviště kuchařských učňů je přemístěno do vlastních, zrekonstruovaných prostor v hlavní budově školy. Odborný výcvik většiny oborů probíhá na vlastních pracovištích. Stavební obory se uplatňují při úpravách v budově školy i u zákazníků a učební obor Pečovatelské práce plní své osnovy na pracovištích DÚSP Černovice a v Domově důchodců  Proseči u Pošné, kde se věnují péči o klienty. Nově byla také zřízena pro potřeby žáků posilovna.

Škola reaguje na změnu poptávky na pracovním trhu a otevírá další nové obory - od září 2008 Cukrářské práce a ve školním roce 2013/2014 Strojírenské práce. Zámečnická praxe probíhá v nově zřízených dílnách školy. Zájem o spolupráci s odborným učilištěm v roce 2014 projevuje firma Pacovské strojírny, a. s., kde žáci vykonávají praxi ve skutečném provozu strojírenského závodu.

Další rekonstrukce školského zařízení se týkaly zkvalitnění sociálních zařízení v hlavní budově školy a nového vzhledu se dočkala i vnější část školy. Postupem času proběhla oprava fasády, rekonstrukce dvora a  výměna oken hlavní budovy, dále pak výměna oken a rekonstrukce střechy budovy č. p. 724 a rekonstrukce střechy a oprava vstupních prostor budovy č. p. 10. Škola si tyčí další cíle. V červnu 2017 se začne realizovat rekonstrukce střechy tělocvičny.

 

Z historie budovy školy

 

 

1898  - zahájena stavba budovy školy č.p. 72
1899  - kolaudace stavby budovy (na škole se skvěl nápis „Škola základ blaha“)
          - zahájení výuky Měšťanské chlapecké školy
1912  - docházka do měšťanské školy povolena také dívkám
          - postavena letní tělocvična a tělocvičné hřiště
1914  -  útulek Pražské feriální kolonie 
1918  -  měšťanská škola přejmenována na Občanskou školu
1926  - přejmenování školy zpět na Měšťanskou školu
1919  - při měšťanské škole otevřena Lidová škola hospodářská
1921  - zřízení Hospodářské pokračovací školy
1922  - zaveden elektrický proud do ředitelny a některých tříd
1941  - přejmenování měšťanské školy na Hlavní školu
1943  - zahájeno vysílání místním školním rozhlasem
1945  - zrušení měšťanské školy
1948  - opětné zahájení provozu školy s názvem Národní škola Černovice
1953  - zavedení Osmileté střední školy Černovice
1958  -  vznik Mistrovské zemědělské školy
1966  - vznik Zvláštní učňovské školy internátní (pro žáky s mentálním postižením)
1978  - změna názvu na Zvláštní odborné učiliště
1989  - změna názvu na Odborné učiliště
1992  - zřízení Speciální rodinné školy jako součást OU
1995  - vznik detašovaného pracoviště při OU 1. Kladenské soukromé střední školy 1.KŠPA, s. r. o
          - vznik Speciálně pedagogického centra jako součást školy


Zdroj:
TUREK, Jiří: Černovice rok po roce. Černovice MÚ 2010 a 2011. Autorský výpis
Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Kronika měšťanské školy chlapecké v Černovicích 1903 – 1917
Lidová škola hospodářská v Černovicích 1940 – 1947 (kronika)