INFORMACE PRO ŽÁKY, RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K PROVOZU ŠKOLY OD 26. DUBNA 2021

Vážení rodiče,

informujeme vás o zajištění provozu SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, pracoviště Černovice, Mariánské náměstí 72 a pravidlech testování žáků od 26. dubna 2021.

Odborný výcvik bude probíhat dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020.

Obor Stravovací a ubytovací služby - změna rozvrhu z organizačních důvodů (do odvolání).

Pondělí

I. SUS           7:00 – 13:15 hod.

II. SUS/směny         6:00 – 13:15 hod.    

                                11:45 – 19:00 hod.      

Úterý

I. SUS           7:00 – 13:15 hod.

II. SUS/směny         6:00 – 13:15 hod.    

                                 11:45 – 19:00 hod.      

Středa

I. SUS           7:00 – 13:15 hod.

II. SUS         7:00 – 14:15 hod.

III. SUS                       6:00 – 13:15 hod.    

                        

Čtvrtek

III. SUS         7:00 – 14:15 hod.    

-

Pátek

III. SUS         6:00 – 13:15 hod.

-

Otevření školy pro žáky:dle rozpisu zahájení odborného výcviku. Učitel OV si žáky svého oboru převezme u bočního vchodu (čas žákům upřesní učitelé OV jednotlivých oborů, PrŠ – třídní učitel) a odchází s nimi do testovací místnosti, kde si žáci provedou samoodběr.

Žáci mají možnost ubytování. Chlapci i dívky mají zajištěno ubytování v hlavní budově školy. Vstup do ubytovacího zařízení bude umožněn po provedení testování s negativním výsledkem. Vstup do budovy bude v neděli umožněn v 18.00, 19.30 a 20.15 hodin.

PODMÍNKA VSTUPU DO ŠKOLY:

 • Do školy k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nevykazuje: zvýšenou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolest břich, průjem), ztrátu chuti
  a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy.
 • Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, bude mu vstup do školy umožněn po předložení potvrzení o této skutečnosti (potvrzuje praktický lékař žáka).
 • Osobní přítomnost je žákovi umožněna pouze na základě negativního výsledku testování.
 • Žák po celou dobu přítomnosti ve škole/pracovišti užívá respirátor min. třídy FFP2/KN95.

OMLOUVÁNÍ ABSENCE ŽÁKA:

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování (zákonný zástupce informuje třídního učitele), nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A PŘÍCHOD DO ŠKOLY:

Naše škola obdržela pro samoodběry testy Singclean.

Testování žáků bude probíhat každé pondělí a středa podle rozpisu příchodu žáků do školy.

 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Učitel vykonává pouze dohled nad správným samoodběrem, tedy nad tím, že si žáci sami provedou test.
 • Testování probíhá dle rozpisu v určených prostorách školy. Dohled nad testováním
  a zapisování výsledků testů vykonávají určení pedagogičtí pracovníci.
 • Pokud si žák není schopen provést samoodběr, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonným zástupcem (dále jen ZZ). Pro ZZ či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).
  • Žák přijde do školy sám a po dezinfekci rukou odchází na místo, kde se provádí testování, tam dohlížející osoba žákům vysvětlí a umožní samoodběr.
  • Žák přijde do školy se ZZ – na určeném místě bude pedagogický pracovník, který ZZ a žáky seznámí se samoodběrem. Ten svému dítěti se samoodběrem pomůže a nahlásí výsledek testu učiteli. V případě negativního testu žák odchází do své třídy/pracoviště.
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat
  v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě, že se žák dostaví před daným dnem testování na internát/domov mládeže, provede si samoodběr na školou určeném místě. Proces testování a návazné kroky probíhají dle pravidel uvedených v tomto manuálu. Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole neúčastní.
 • Pokud žák doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost viru SARS CoV-2 provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Pokud žák absolvoval z důvodu onemocnění COVID-19 nařízenou izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dní.
 • Má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.
 • video o tom, jak si má žák udělat samoodběr (testy Singclean): https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

KDY SE ŽÁK TESTOVAT NEMUSÍ:

Příklad: Žák byl 20. ledna pozitivně testován na COVID_19 RT-PCR testem a následně mu byla nařízena izolace. Ochranná lhůta 90 dnů vyprší 20. dubna. V den nástupu do školy žák předloží potvrzení s datem testu škole. Povinnost testování se na něj nevztahuje až do úterý 20. dubna. V následujícím termínu ve středu 21. nebo ve čtvrtek 22. dubna má žák povinnost se testování účastnit.

Prosíme o seznámení žáků s instruktážním videem

Informace pro rodiče: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Informace pro žáka:https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ - SINGCLEAN testem:

B. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.

C. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

D. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.

E. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

 • Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.
 • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
 • Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem
 • a otočte jej asi 10x.
 • Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.
 • Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
 • Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.
 • Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
 • Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

G.Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.

H. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:

- negativní výsledek: testovaný vyhazuje test do připraveného odpadkového koše
a odchází na pracoviště/třídu,

- pozitivní výsledek: testovaný vyhazuje test do připraveného odpadkového koše
a odchází do izolační místnosti, třídní učitel informuje zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne. Třídní učitel předá žákovi (zák.zást.) potvrzení, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce/zletilý žák je povinen informovat o pozitivním testu svého lékaře.

- nečitelný/chybný výsledek:test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí provést test znovu.

NÁVRAT DO ŠKOLY:

je možný po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (potvrzení vydá praktický lékař žáka).

Více informací na:
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-20-4.pdf

Vypracovala: Radka Mazancová

V Černovicích 22. 4. 2021