Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č.442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť

2. Důvod a způsob založení

Důvodem založení SOŠ, SOU a ZŠ Třešť je zajišťování výchovy a vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední školy a dále zajišťuje navazující sociální zázemí včetně činnosti zařízení školního stravování, poskytování stravování zaměstnancům škol a školských zařízení a činnosti domova mládeže a internátu. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.

Zřizovací listina vydaná Krajským úřadem Kraje Vysočina – schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č.045/05/01/ZK ze dne 18. 9. 2001.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo usnesením 0219/03/2017/ZK ze dne 9. 5. 2017 o sloučení příspěvkové organizace s názvem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť a příspěvkové organizace s názvem Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72, a to s účinností od 1. 7. 2017. Všechna práva a závazky z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť jako organizaci přejímající.

3. Organizační struktura

Organizační schéma (dokument ve formátu PDF)

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, pracoviště Černovice
Mariánské náměstí 72
394 94 Černovice

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, pracoviště Černovice
Mariánské náměstí 72
394 94 Černovice

Datová schránka: 7nat4m2

Úřední hodiny:
Pondělí:         7,30 – 15,00
Úterý:            7,30 – 15,00
Středa:          7,30 – 15,00
Čtvrtek:         7,30 – 15,00
Pátek:            6,30 – 13,30
V době prázdnin:    8,00 – 11,00

Telefonní čísla:
+420 565 492 182 – kancelář (spojovatelka)
+420 565 492 226 – ředitel školy
+420 565 492 110 – zástupce ředitele

Adresa internetové stránky:
https://uciliste-cernovice.cz 

Adresa e-podatelny:
sskola@outlook.cz


Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-3885280217, kód banky 0100

6. Ič

48461636

7. Dič

CZ48461636

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádost o informace

Poskytování informací podle čl. 8 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat elektronickou poštou na e-mailové adrese: sskola@outlook.cz  nebo osobně v kanceláři školy – Mariánské náměstí 72, 394 94 Černovice.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4.

12. Formuláře

Přihláška k dennímu studiu (dokument ve formátu PDF)
Přihláška k ubytování (dokument ve formátu PDF)

13. Popisy postupů – návody při řešení životních situací

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné
moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává
a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.
Portál veřejné správy

14. Předpisy

Nedůležitější používané předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb.,    o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
Zákon č. 106/1999 Sb.,    o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb.,    správní řád

Směrnice

14.2 Vydané právní předpisy
Vnitřní řád domova mládeže a internátu (dokument ve formátu PDF)

15. Úhrada za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010 (dokument ve formátu PDF)

18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro SOŠ, SOU a ZŠ Třešť

1.pracoviště Třešť: Bc. Miroslav Krejčí, E-mail: mirek.krejci@outlook.cz
Telefon: +420 567 112 821, +420 604 233 693
2.pracoviště Černovice: Bc. Petr Šibra, e-mail: ou.p.sibra@seznam.cz, telefon: +420 739 271 846

Datové sady zpracovávaných osobních údajů

http://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/78

Aktuální dění ve škole

Pracovní nabídka

SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, pracoviště Černovice přijme učitele odborného výcviku oboru Pečovatelské služby s nástupem od

Číst více »